Hírek

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja: 2018. április 12. (csütörtök) 8-19 óra között
2018. április 13. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta, vagy megvonta.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

  1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  4. A honlapról letölthető és kitöltött nyomtatványok

Aranyüllő Alapítvány

Az alapítványunkra ebben az évben még nem lehet az adó 1%-át átutalni, mivel még nem telt le a nyilvántartásba vételtől számított várakozási idő, ezért kérjük az Arany-Bánya Alapítványra küldjék az adójuk 1%-át.

Arany-Bánya Alapítvány
Adószám: 18161430-1-42


Papírgyűjtés

Papírgyűjtési verseny április 16-tól 24-ig. A nyertes osztály jutalma szabadnap és pizza.


Április

Március 29-től április 3-ig tavaszi szünet.

Április 4-én tanítás nélküli munkanap (nevelőtestületi értekezlet).

Április 9-én 17 órától fogadóóra.

Április 20-án 16 órától elsősök avatása.

Április 21-én (szombaton) munkanap (Föld napja) osztályok kirándulnak.


ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2017 EREDMÉNYEI

  országos átlag budapesti általános iskolák átlaga KÁPOLNA ÜLLŐI JANIKOVSZKY
6. évf. matematika 1497 1561 1580 1575 1578
6. évf. szövegértés 1503 1568 1579 1582 1581
8. évf. matematika 1612 1666 1720 1720 1720
8. évf. szövegértés 1571 1616 1673 1673 1673
TanKer Infó Online Magazin

Az eddig megjelent összes szám:
https://drive.google.com/drive/folders/0B32NwA9SGglbbGVIcVNOT3hIbW8

Facebook: https://www.facebook.com/tankerinfo/


A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A tájékoztató elérhető itt:
http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-online-kornyezetben-torteno-gyermekveszelyeztetes-tukreben

A tájékoztató letölthető innen:
http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt


Tisztelt Szülők!

Az iskolánk vonzáskörzetéhez tartozó utcák területén 2017.08.01-től fizetőssé vált a parkolás.
A mellékelt nyomtatvány kitöltése és az iskola leigazolása után, várakozási hozzájárulás kiadására jogosult a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. A hozzájárulás várakozási övezetben 800 -900 óra között és 1500 – 1800 között legfeljebb 30 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

Az engedélyre csak kőbányai lakói -, illetve tartózkodási hellyel van lehetőség.

Budapest, 2017. 08. 25.

Üdvözlettel:

Iskola vezetőség

Kérelem a bölcsődei, óvodai hozzájárulás igényléséhez